66 ફૂટ લાંબી વેસલ રણોલીથી વિશાખાપટ્ટનમ મોકલાઇ

General

લોકડાઉનમાં છૂટછાટ મળતાં શરૂ થયેલી કંપનીઓમાં કામકાજ વેગ પકડી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં એકમાત્ર રણોલી ખાતે તૈયાર થતી રિફાઇનરીની વેસલ વડોદરાથી વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે રવાના કરાઈ હતી. વડોદરાથી નીકળેલી આ વેસલ 45 દિવસ બાદ વિશાખાપટ્ટનમ પહોંચશે. અંદાજે ૨૨ ફૂટ ઊંચી, 66 ફૂટ લાંબી અને 19 ફૂટ પહોળી આ વેસલ વડોદરા હાઇવે પર લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *