પાટોદમાં ઝાડ ઉપર ચાઈનીઝ દોરીમાં વાંદરાનું બચ્ચુ ફસાયું

General

પ્રાણી જીવ રક્ષાનાં કાર્યકરોએ બચ્ચાને બચાવ્યું

પાદરા તાલુકાના પાટોદ ગામે એક વાંદરાનું નાનું બચ્ચુ પીપળાના ઝાડ ઉપર ચાઈનીઝ દોરા ભરાયેલા હતા. જેમાં એકલું ઝાડ ઉપર કૂદકા મારતાં દોરાના ઘૂચડામાં ફસાઇ ગયું હતું. જેમાં તેની માએ પ્રયત્નો કર્યા પણ નાં નીકળતા બૂમો પાડતું હતુ. જેથી ગામના લોકોને દયા આવતા પાદરા પ્રાણી જીવ રક્ષાના કાર્યકર રોકી આર્યને જાણ કરતા તેની ટીમ પટોદ દોડી ગઈ હતી. ઝાડ ઉપર ચડીને વાંદરાના બચાને દોરાથી કાઢી નીચે ઉતારીને મુક્ત કર્યું હતું. છાપરા ઉપર મૂકી દેતા વાંદરી આવીને બચ્ચાને લઈ ગઈ હતી. આં પ્રાણી જીવ રક્ષાનાં કાર્યકરોએ એક માસૂમ વાંદરાના નાના બચ્ચાને બચાવ્યું હતુ.

Source : www.divyabhaskar.co.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *