પાલક તૂટી પડી કે આભ?સોલાર પેનલની કામગીરી સદંતર બંધ

General

શહેરના અકોટા દાંડીયા બજાર બ્રીજ પર ચાલી રહેલ સોલાર રૂફ ટોપની કામગીરીમાં લાકડાની પાલખ તૂટી પડતાં ત્યાં કામ કરતાં મજૂરોને ઇજાઓ પહોંચી હતી. જેને પગલે કામગીરી બંધ કરાવી દેવામાં આવી છે. કાર્યપાલક ઇજનેર પરેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે ચાર માળની ઊંચાઇ પર કામગીરી કરવાની હોવાથી આ રસ્તો સેફટી પોઇન્ટથી બંધ કરવામાં આવે તો વહેલી કામગીરી પૂરી થઇ શકે તેમ છે. તેથી ટ્રાફીક શાખા સાથે લાયઝનીંગ થઇ જાય એટલે કામગીરી પૂરી કરાશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *